Oferty pracy

Specjalista w Biurze Zarządu Spółki
Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje osoby do pracy na stanowisko specjalisty w Biurze Zarządu Spółki

Zadania:

Wsparcie władz Spółki w wykonywaniu ich statutowych obowiązków:
• bieżąca obsługa organizacyjna i administracyjna Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej,
• przygotowywanie posiedzeń Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki,
• przygotowywanie i przekazywanie materiałów Członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej, w tym sporządzanie protokołów i uchwał z posiedzeń ww. organów,
• współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Spółki w procesie uzyskiwania akceptacji Zarządu oraz zgód korporacyjnych od organów Spółki,
• sporządzanie projektów i dystrybucja uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej oraz innych aktów organów Spółki,
• dbałość o kalendarz posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej,
• prowadzenie kalendarza spotkań Zarządu, organizowanie wyjazdów służbowych Zarządu, spotkań i konferencji oraz bieżąca obsługa członków organów Spółki,
• dbanie o właściwy przepływ informacji pomiędzy organami Spółki i komórkami wewnętrznymi,
• zarządzanie obiegiem dokumentów,
• archiwizacja dokumentów Zarządu i Rady Nadzorczej.

Profil kandydata:

• wykształcenie wyższe lub po III roku studiów (preferowane kierunki: prawo, administracja lub pokrewne)
• umiejętność pracy z dokumentami,
• umiejętność pracy pod presją czasu oraz radzenia sobie ze stresem,
• wielozadaniowość, dyspozycyjność,
• dokładność i bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• odpowiedzialność i samodzielność w wykonywaniu zadań własnych i powierzonych,
• komunikatywność,
• wysoka kultura osobista,
• dobra obsługa pakietu MS Office (głównie Word, Excel).
• precyzja w działaniu.

Oferujemy:

• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w wymiarze 1/2 etatu lub umowa zlecenia (możliwość wyboru),
• odpowiedzialne stanowisko,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji w spółce z grupy PKP.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl
Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:
1) Administratorem Danych Osobowych jest PNUIK Kraków Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: Kraków ul. Prokocimska 4
2) W Spółce PNUIK Kraków wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@pnuik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane:
a) w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy, rekrutacji lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celu rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora – pracownicy PNUIK Kraków, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do dnia 24-05-2018 r. do GIODO, a począwszy od 25-05-2018 r. do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
10) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: proces rekrutacji poprzez e-mail kariera@pnuik.pl
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych.
12) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@pnuik.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z bazy administratora.

21.06.18 r. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko elektryka.

Wymagamy:
• wykształcenia minimum zasadnicze zawodowe w specjalności elektrycznej lub elektronicznej,
• zaangażowania, chęci do pracy i rozwoju zawodowego,
• dobrego stanu zdrowia,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• dyspozycyjności, odpowiedzialności, terminowości, dokładności w pracy.

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji,
• pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
• atrakcyjny system wynagradzania,
• pakiet benefitów pozapłacowych, obejmujący m.in. prywatną opiekę medyczną,
• szeroki zakres świadczeń socjalnych.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej
w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl

Działając na mocy art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), zwanego dalej RODO, informuje się, że:

1) Administratorem Danych Osobowych jest PNUIK Kraków Sp. z o.o., zwana dalej Spółką, z siedzibą pod adresem: Kraków ul. Prokocimska 4
2) W Spółce PNUIK Kraków wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych przez Spółkę.
Kontakt do inspektora pod adresem e-mail: iod@pnuik.pl
3) Pani/Pana dane osobowe zostały zebrane:
a) w celu wykonywanej usługi, zawartej Umowy, rekrutacji lub w celu pojęcia działań przed jej wykonaniem lub zawarciem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
b) na podstawie przepisów art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
c) w zakresie imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, telefon
4) Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celu rekrutacji.
5) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są osoby upoważniane przez administratora – pracownicy PNUIK Kraków, którzy, aby realizować swoje obowiązki, muszą mieć dostęp do danych osobowych.
6) Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przekazywane innym osobom ani podmiotom gospodarczym czy instytucjom. Nie będą także przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7) Pani/Pana dane przetwarzane będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa w okresie realizacji Umowy przez okres, w którym Spółka będzie realizowała cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych, które są związane przedmiotowo z Umową lub obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
8) Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9) Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tzn. do dnia 24-05-2018 r. do GIODO, a począwszy od 25-05-2018 r. do organu nadzorczego w rozumieniu RODO.
10) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: proces rekrutacji poprzez e-mail kariera@pnuik.pl
11) Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych przez Panią/ Pana danych osobowych.
12) Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator zobowiązuje się bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, albo jeżeli zachodzi inna z okoliczności wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO.
Zgoda ta może zostać przez Państwo wycofana w każdym czasie, poprzez wysłanie maila na adres iod@pnuik.pl, co skutkować będzie usunięciem Państwa danych z bazy administratora.

11.06.18 r. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na zastępstwo na stanowisko specjalista do działu ds. ofertowania.

Miejsce Pracy:
• Kraków, ul. Prokocimska 4

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
• archiwizowanie dokumentów i ofert,
• przeprowadzanie analiz specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
• kompletowanie niezbędnych dokumentów do ofert,
• przygotowywanie ofert przetargowych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych,
• zadawanie pytań do zamawiającego i prowadzenie korespondencji w zakresie postępowań przetargowych,
• prowadzenie analiz ofert przetargowych i przygotowywanie raportów,
• administrowanie dokumentami przetargowymi.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego,
• podstawowej znajomości Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
• mile widziane doświadczenie w przygotowywaniu ofert przetargowych,
• doświadczenie w branży kolejowej będzie dodatkowym atutem,
• dobrej znajomości pakietu MS Office (w szczególności MS Word oraz MS Excel),
• odpowiedzialności,
• umiejętności pracy pod presją czasu,
• dyspozycyjności, terminowości, dokładności w pracy.

Oferujemy:
• zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa,
• możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji,
• pracę w przyjaznym i zaangażowanym zespole,
• atrakcyjny system wynagradzania,
• pakiet benefitów pozapłacowych, obejmujący m.in. prywatną opiekę medyczną,
• szeroki zakres świadczeń socjalnych.

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.”) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków;
2) inspektorem ochrony danych w Przedsiębiorstwie Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Spółka z o.o. jest Pan Przemysław Łączny, iod@pnuik.pl, tel. 664-722-141;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko;
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy iod@pnuik.pl;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane przez Panią/Pana stanowisko;
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
11) Spółka pozyskała Pani/Pana dane osobowe z następującego źródła: e-mail kariera@pnuik.pl

28.12.2017r. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
specjalista do działu ds. Organizacji, wykonawstwa i rozliczeń robót nawierzchniowych
e-mail: kariera@pnuik.pl

 

 

03.10.2017 r. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
TOKARZ-FREZER
SPAWACZ
ELEKTRONIK
OPERATOR – MASZYNISTA MASZYN TOROWYCH, WÓZKA MOTOROWEGO
KIEROWNIK POCIĄGU ROBOCZEGO
POMIAROWY GEODEZYJNY

e-mail: kariera@pnuik.pl

 

 

06.09.2017r. Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
robotnik torowy, robotnik mostowy
(kliknij aby rozwinąć)
Wymagania:
– doświadczenie w pracy na budowie linii kolejowej,
– wykształcenie co najmniej zawodowe (mile widziane o profilu kolejowym).
Oferujemy:
– pracę na podstawie umowy zlecenia
– na okres próbny (później możliwość zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę),
– wynagrodzenie adekwatne do posiadanych kompetencji,
– niezbędne narzędzia do pracy,
– możliwość podnoszenia swoich kompetencji poprzez szeroką ofertę szkoleń,
– praca w okolicach Krakowa (aktualny kontrakt).
Później lokalizacja prac w zależności od pozyskanych kontraktów.
Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na adresy e-mail: kariera@pnuik.pl

 

 

03-09-2016r Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku
robotnik (pomocnik przy termitowym spawaniu szyn i rozjazdów kolejowych)

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:

  • wykonywanie prac przygotowawczych do spawania termitowego szyn i rozjazdów kolejowych
  • przestrzeganie wymagań technologicznych zgodnie z obowiązującymi wymogami

Od kandydatów oczekujemy:

  • wykształcenia zawodowego
  • umiejętność pracy w zespole
  • precyzji i rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań

Oferujemy:

  • zatrudnienie w oparciu umowy o pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia własnych kwalifikacji

Zainteresowani proszeni są o przesłanie listu motywacyjnego oraz CV (wraz z klauzulą: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzebniezbędnych do realizacji procesu rekrutacji ( zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o OchronieDanych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz.926 ze zm.) na adres e-mail: kariera@pnuik.pl; kariera@pnuik.pl lub pocztą na adres: Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. ul. Prokocimska 4, 30-556 Kraków 21-07-2016r

01-09-2017r. Poszukujemy pracowników!

1) absolwentów zasadniczych i średnich szkół technicznych, i innych chętnych (z większym i mniejszym doświadczeniem), którzy nie boją się ciężkiej i odpowiedzialnej pracy w delegacji na maszynach torowych – i którzy chcieliby podjąć wyzwanie w postaci zdobycia uprawnień maszynisty maszyn do kolejowych robót budowlanych (podbijarki, zgarniarki tłucznia, oczyszczarki tłucznia, drezyny motorowej, itd) lub kierownika pociągu roboczego;

2) osoby do zajmowania się wynajmem maszyn torowych i wagonów firmom zewnętrznym lub od firm zewnętrznych dla naszych potrzeb (wymagane jest wyższe wykształcenie oraz dobre zdolności komunikacyjne i analityczne; mile widziana znajomość branży budownictwa kolejowego w Polsce oraz znajomość maszyn torowych i wagonów towarowych); miejsce pracy: Kraków;

3) osoby do prowadzenia obsługi kadrowej pracowników budowlanych i operatorów maszyn – głównie w zakresie: ewidencji czasu pracy, delegacji, urlopów, itd. (wymagane jest wyższe wykształcenie oraz dobre zdolności komunikacyjne i analityczne; mile widziane jest doświadczenie na podobnym stanowisku oraz znajomość Kodeksu Pracy; miejsce pracy: Kraków; CV oraz listy motywacyjne prosimy przesyłać na adres: kariera@pnuik.plZastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *